logowanie

Informacje

 

Kod BIC/SWIFT dla

klientów banku:

SWIFT GBWCPLPP
 
Zastrzeganie Kart
tel. 61 647 28 46
lub
tel. 800 888 888
 
 

Kredyty dla rolników

1. Kredyt obrotowy to najlepsze rozwiązanie gdy potrzebujesz wsparcia finansowego w prowadzeniu bieżącej działalności Twojego gospodarstwa rolnego; gdy specyfika lub sezonowość produkcji powodują chwilowe zatory płatnicze.

 

Zyskasz:

 • środki, które możesz przeznaczyć na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego lub szkółkarskiego, zwierząt hodowlanych, matek pszczelich, paliwa lub opału na cele rolnicze, itp.),
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji (w ratach lub jednorazowo),
 • dogodny okres kredytowania – 5 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego zamiaru do Banku i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

2. Kredyt w rachunku bieżącym to idealne rozwiązanie gdy posiadasz rachunek bieżący i potrzebujesz wsparcia bieżącej działalności Twojego gospodarstwa rolnego, cenisz sobie czas i jednocześnie ważny jest dla Ciebie szybki i wygodny dostęp do środków finansowych.

 

Zyskasz:

 • możliwość wykorzystania w danej chwili dokładnie takiej kwoty kredytu, której potrzebujesz,
 • elastyczność dysponowania środkami kredytu, ponieważ będziesz mógł dysponować nimi tak samo, jak własnymi środkami na koncie,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu, ponieważ każdy wpływ na konto zwiększa limit dostępnych środków, zmniejszając zadłużenie,

 


 

3. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, tj. na zakup gruntów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, budowę budynków inwentarskich, itp.

 

Zyskasz:

 • możliwość rozwoju skali i jakości produkcji, a także unowocześnienia swojego gospodarstwa rolnego,
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb            i oczekiwań,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego zamiaru i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 


 

4. Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, których realizacja będzie następowała przy udziale funduszy unijnych.

 

Zyskasz:

 • możliwość sprawnej realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, co warunkuje otrzymanie szybkiego zwrotu poniesionych nakładów z funduszy unijnych,
 • dogodne terminy spłaty uwzględniające plan realizacji inwestycji,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 10 lat,

 


 

5. Kredyty preferencyjne:

a) kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej,
 • przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 • zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

Kredyt może zostać przeznaczony również na sfinansowanie następujących inwestycji w rybactwie śródlądowym.

 

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

Zyskasz:

 • środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym (20% -30% wartości nakładów inwestycyjnych)
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 

b) kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z) - może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej. Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Zyskasz:

•środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym – 20%

•atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,

•możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;

•dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;

• dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 • dogodne formy zabezpieczenia kredytu.

 

c) kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR) może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego z następujących celów:

 • inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych: zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
 • inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:
 • zakup akcji lub udziałów.

 

Zyskasz:

 • środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym – 20%
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 

d) kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01) – przeznaczony jest na ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

Zyskasz:

 • środki na odtworzenie środków trwałych bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego,
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,

możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – nawet do końca okresu kredytowania;

 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;

 

e) kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia obrotowa K02) - może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

Zyskasz:

 • środki na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego,
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – nawet do końca okresu kredytowania;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;

 

 

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.