Kredyty dla rolników

1. Kredyt obrotowy to najlepsze rozwiązanie gdy potrzebujesz wsparcia finansowego w prowadzeniu bieżącej działalności Twojego gospodarstwa rolnego; gdy specyfika lub sezonowość produkcji powodują chwilowe zatory płatnicze.

 

Zyskasz:

 • środki, które możesz przeznaczyć na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego lub szkółkarskiego, zwierząt hodowlanych, matek pszczelich, paliwa lub opału na cele rolnicze, itp.),
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji (w ratach lub jednorazowo),
 • dogodny okres kredytowania – 5 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego zamiaru do Banku i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

2. Kredyt w rachunku bieżącym to idealne rozwiązanie gdy posiadasz rachunek bieżący i potrzebujesz wsparcia bieżącej działalności Twojego gospodarstwa rolnego, cenisz sobie czas i jednocześnie ważny jest dla Ciebie szybki i wygodny dostęp do środków finansowych.

 

Zyskasz:

 • możliwość wykorzystania w danej chwili dokładnie takiej kwoty kredytu, której potrzebujesz,
 • elastyczność dysponowania środkami kredytu, ponieważ będziesz mógł dysponować nimi tak samo, jak własnymi środkami na koncie,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu, ponieważ każdy wpływ na konto zwiększa limit dostępnych środków, zmniejszając zadłużenie,

 


 

3. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, tj. na zakup gruntów rolnych, maszyn i urządzeń rolniczych, budowę budynków inwentarskich, itp.

 

Zyskasz:

 • możliwość rozwoju skali i jakości produkcji, a także unowocześnienia swojego gospodarstwa rolnego,
 • dogodne terminy spłaty – dostosowane do specyfiki Twojej produkcji,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat,
 • fachowe doradztwo w dopasowaniu oferty do Twoich indywidualnych potrzeb            i oczekiwań,
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, w każdym czasie bez potrzeby wcześniejszego zgłaszania tego zamiaru i co najważniejsze, bez dodatkowych opłat i prowizji.

 


 

4. Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, których realizacja będzie następowała przy udziale funduszy unijnych.

 

Zyskasz:

 • możliwość sprawnej realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, co warunkuje otrzymanie szybkiego zwrotu poniesionych nakładów z funduszy unijnych,
 • dogodne terminy spłaty uwzględniające plan realizacji inwestycji,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,
 • dogodny okres kredytowania – 10 lat,

 


 

5. Kredyty preferencyjne:

a) kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej,
 • przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka,
 • zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

Kredyt może zostać przeznaczony również na sfinansowanie następujących inwestycji w rybactwie śródlądowym.

 

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł,
 • łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

Zyskasz:

 • środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym (20% -30% wartości nakładów inwestycyjnych)
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 

b) kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z) - może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej. Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Zyskasz:

•środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym – 20%

•atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,

•możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;

•dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;

• dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 • dogodne formy zabezpieczenia kredytu.

 

c) kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR) może zostać udzielony na realizację inwestycji, które służą realizacji co najmniej jednego z następujących celów:

 • inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych: zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
 • inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:
 • zakup akcji lub udziałów.

 

Zyskasz:

 • środki na sfinansowanie inwestycji przy niskim wkładzie własnym – 20%
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – max. do 2 lat;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;
 • dogodny okres kredytowania – 15 lat;

 

d) kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01) – przeznaczony jest na ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

Zyskasz:

 • środki na odtworzenie środków trwałych bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego,
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,

możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – nawet do końca okresu kredytowania;

 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;

 

e) kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolne, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia obrotowa K02) - może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

Zyskasz:

 • środki na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej bez potrzeby wnoszenia wkładu własnego,
 • atrakcyjne oprocentowanie (dopłata ARiMR do oprocentowania) i prowizję od udzielenia kredytu,
 • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału – nawet do końca okresu kredytowania;
 • dogodne terminy spłaty kapitału i odsetek;