Oprocentowanie płacone przez klienta  2%, pozostałą część płaci Agencja. Prowizja 0,5%.

Cel kredytu:

 Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym,  oraz
ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do
utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów
paszowych dla zwierząt gospodarskich,
3) paliwa na cele rolnicze,
4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do
środków obrotowych,
5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
7) pasz objętościowych,

Kwota kredytu:

100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
 Okres kredytowania 60 miesięcy.

Więcej informacji pod nr tel:  Centrala 63 23 11 001, Filia Sompolno 63 26 16 374, Filia Brdów 63 27 13 307;